Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 1
KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI QUYẾT ĐỊNH HIẾN GIÁC MẠC CỦA NGƯỜI DÂN TP HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

Trịnh Quang Trí(1), Trần Huy Hoàng(2), Trần Thị Phương Thu(3)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Nghiên cứu về kiến thức, thái độ, hành vi thuận lợi cho việc hiến tặng giác mạc của người dân tại TP.HCM nhằm cung cấp các cơ sở khoa học và thực tiễn giúp xác định chiến lược thích hợp vận động hiến tặng giác mạc để tạo nguồn phục vụ cho Ngân hàng Mắt.Kết quả: Hành vi quyết định chấp nhận hiến tặng giác mạc gặp ở nhóm người trong độ tuổi từ 18-34, là học sinh, sinh viên, sống ở ngoại thành, độc thân, thu nhập bình quân tháng dưới 1 triệu đồng, có người nhà bị mù do bệnh mắt. Tỷ lệ người có kiến thức tốt về việc hiến tặng giác mạc là 32,94%, có thái độ đồng tình là 63,24%, và có hành vi thuận lợi là 17,35%. Người có kiến thức tốt thường có thái độ thuận lợi cao gấp 1,6 lần và có hành vi thuận lợi cao gấp 4,2 lần so với người không có kiến thức. Người có thái độ thuận lợi thường có hành vi quyết định hiến tặng giác mạc cao gấp 2,1 lần so với người có thái độ không thuận lợi.Kết luận: Cần tăng cường các hoạt động thông tin, giáo dục, tuyên truyền nhằm vận động nâng cao nhận thức, kiến thức, thái độ và sự chấp nhận của cộng đồng đối với việc hiến tặng giác mạc

ABSTRACT :

ABSTRACT Purpose: Research on knowledge, attitude and positive behaviors for eye donation is carried out in Ho Chi Minh City in order to provide a scientific foundations and pratical applications to help defining a suitable strategy to motivate eye donation behaviors to create the supply for the Eye Bank.Results: According to our research, people who are in the age of 18 - 34, being pupils, students, living in rural area, single, having income less than 1 million VND per month, and especially having blind relatives normally have acceptance attitute towards eye donation. The ratio of people having good awareness about eye donation is 32.94%, having sympathized attitude is 63.24%, positive behavior 17.35%. The people with good awares also have positive behavior and positive behavior 1.6 times and 4.2 times higher than people with no knowledge. People with positive attitude will have eye donation decision 2.1 times higher than people with negative attitude.Conclusion: It's necessary to reinforce people awareness, knowledge, attitide and community's accceptance through public media, eduation and propaganda programs.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF