Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2003 - Tập 7 - Số 1
HIỆU QUẢ CỦA GAMMA GLOBULIN TRUYỀN TĨNH MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH KAWASAKI Ở TRẺ EM

Đỗ Nguyên Tín, Vũ Minh Phúc, Hoàng Trọng Kim

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá hiệu quả của gamma globulin truyền tĩnh mạch trong điều trị bệnh Kawasaki ở trẻ em. Phương pháp: tiền cứu, mô tả. 
Kết quả: nghiên cứu tiến hành từ tháng 6/2001 đến tháng 7/2002. Tổng số có 47 bệnh nhân, trong đó 30 bệnh nhân được dùng gamma globulin (64%), 17 bệnh nhân không dùng gamma globulin (36%). Tỷ lệ đáp ứng với Gamma globulin trên lâm sàng khoảng 88%. Gamma globulin làm rút ngắn thời gian sốt (8.3 ± 2.07 so với 13.41 ± 3.32, P: 0.001), rút ngắn thời gian nằm viện (7.1 ± 1.37 so với 12.8 ± 5.13; p: 0.005), giảm đáp ứng viêm thông qua giảm CRP và VS nhanh, giảm tỷ lệ (20% so với 58.8%) và mức độ tổn thương mạch vành (mức độ nhẹ đến trung bình 3.3% so với 60%) mà không gây ra tác dụng phụ đáng kể nào. 
Kết luận: dùng gamma globulin truyền tĩnh mạch trong điều trị bệnh Kawasaki cho thấy có hiệu quả trong việc giảm nhanh các triệu chứng lâm sàng, giảm nhanh các phản ứng viêm và giảm nguy cơ tổn thương mạch vành mà không gây ra tác dụng phụ đáng kể nào.

ABSTRACT :

Objection: investigate the effectiveness of intravenous gamma globulin in treatment of kawasaki disease in children. 
Methods: prospective, descriptive study. 
Results: 13- month study from June 2001 to July 2002. 47 patients were diagnosed Kawasaki disease, 30 patients received intravenous gamma globulin (64%), 17 patients didn'd received intravenous gamma globulin (36%). Rate of clinical responsiveness to intravenous gamma globulin is 88%. Gamm globulin can reduce febrile course (8.3 ± 2.07 vs 13.41 ± 3.32, P: 0.001), shorten in-hospital period (7.1 ± 1.37 vs 12.8 ± 5.13; p: 0.005), decrease inflammatory reactions by rapidly reducing of VS and CRP, decrease percentage (20% vs 58.8%) and degree of coronary artery aneurysm (3.3% vs 60%) without any significant side effects. 
Conclusion: intravenous gamma globulin therapy in treatment of Kawasaki disease is effective in rapidly reducing of clinical symtoms, inflammatory reactions and decreasing risk of coronary artery aneurysm without any significant side effects.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF