Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 1
GHÉP THỰC NGHIỆM MẢNH SAN HÔ MANG NGUYÊN BÀO XƯƠNG ĐỂ TÁI TẠO KHUYẾT HỔNG XƯƠNG: MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM TRÊN THỎ

Huỳnh Duy Thảo*, Ciro Gargiulo**, Trần Thị Thanh Thủy*, Nguyễn Khánh Hòa*, Lê Thanh Hùng***, Trần Công Toại*

TÓM TẮT :

Đặt vn đ: Nhu cu ghép xương đ điu tr cho các khuyết hõng xương ln do bnh lý hoc tai nn lao đng ngày càng tăng cao nhưng s lượng mô xương ghép li hn chế, không cung cp đ nhu cu cho người bnh. T đó, nhóm chúng tôi nghiên cu đ tài này vi mc đích s dng san hô Porites lutea đ mang các tế bào gc được thu nhn t ty xương th và kích thích bit hóa các tế bào gc này thành các nguyên bào xương đ to ra vt liu sinh hc dùng đ ghép thay xương không nhng là mt giá th đ thay thế cu trúc xương mà còn b sung thêm yếu t tế bào đ giúp quá trình lin xương din ra nhanh hơn và cht lượng lành xương hiu qu hơn.

Đối tượng và phương pháp nghiên cu: Th được chia làm hai nhóm nghiên cu. Mt nhóm ghép san hô có mang nguyên bào xương và ch có ghép san hô (mu đi chng). Kết qu ghép được đánh giá bng hình nh hc (X-Quang) và nhum mô hc H&E.

Kết qu: Kết qu nghiên cu cho thy nhóm ghép san hô có mang nguyên bào xương thì quá trình lin xương xy ra nhanh hơn và cht lượng lành xương là tt hơn so vi nhóm đi chng.

Kết lun: Vi kết qu đt được thì đây s mt mô hình nghiên cu rt tt khi có nhng bước tiến hành nghiên cu trên người.

ABSTRACT :

RABBIT MODEL OSTEOBLAST FROM BONE MARROW CULTURE AND DIFFERENTIATE ON CORAL AUTOGRAFT FOR BONE DEFECTED

Huynh Duy Thao, Ciro Gargiulo, Tran Thi Thanh Thuy, Nguyen Khanh Hoa, Le Thanh Hung,

Tran Cong Toai * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17- No 1 - 2013: 9 - 15

Introduction: Demand bone graft for the treatment of large bone defects due to pathology or accident are increasing but the amount of bone grafts are limited, do not supply the needs of the patient. Since then, Our group studied the subject for the purpose of using coral Porites lutea to bring stem cells derived from rabbit bone marrow and stimulates the differentiation of this stem cell into osteoblasts to produce biomaterial used for bone graft replacement not only a scaffold to replace the bone structure but also have brought cells to help the bone healing process takes place faster and more effective healing of bone quality.

Materials and methods: Rabbits were divided into two groups. A group of coral transplants bring osteoblasts and only coral transplantation (control samples). Results of transplantation was assessed by imaging (X-ray) and histological staining H & E.

Results: Research results showed that coral transplantation group brings osteoblasts, the bone healing process occurs faster and the quality of bone healing is better than the control group.

Conclusion: With the results obtained, this will be a good research model when conducting research on human.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF