Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 1
ÍCH LỢI CỦA VIỆC THEO DÕI ĐỘ BÃO HÒA O2 MÁU ĐỘNG MẠCH TRONG VÀ SAU PHẪU THUẬT TIM BẨM SINH Ở TRẺ EM

Nguyễn Thị Quý

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi là tìm kiếm mối tương quan giữa độ bão hoà 02 máu động mạch được đo bởi khí máu động mạch và Sp02 được đo bởi máy theo dõi độ bão hòa 02 qua mạch nãy để xác định độ tin cậy và ích lợi của nó trong việc theo dõi liên tục độ bão hòa 02 động mạch trong phẫu thuật tim bẩm sinh.
Phương pháp nghiên cứu và kết quả: Nhóm nghiên cứu của chúng tôi gồm 30 trẻ em với bệnh tim bẩm sinh không tím và 30 trẻ em tim bẩm sinh tím. Có mối tương quan tốt giữa Sa02 và Sp02 khi Sp02 > 85% (p< 0,001). Không có mối tương quan khi Sp02 ≤ 85%. Điều này có ý nghãi là Sp02 > 85% phản ánh độ bão hòa 02 chính xác hơn và cần thiết phải lấy các mẫu máu đo khí máu động mạch ngay để phát hiện tình trạng thiếu 02 khi Sp02 ≤ 85% .
Kết luận: việc theo dõi liên tục Sp02 trong và sau mổ cho phép phát hiện sớm tình trạng thiếu 02 để xử trí ngay tức khắc và hiệu quả. Hơn nữa, nó còn cho phép đánh giá hiệu quả các sửa chữa ngoại khoa đối với các khiếm khuyết tim bẩm sinh (như shunt trong tim) .

ABSTRACT :

BENEFIT OF OPERATIVE AND POST-OPERATIVE MONITORING OF ARTERIAL OXYGEN SATURATION IN CHILDREN WITH CONGENTIAL HEART DISEASES
Nguyen Thi Quy * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - No 1 - 2013: 16 - 19
Our study ‘s objective is to find a relationship between arterial oxygen saturation measured by gasometry (Sa02) and those measured by pulse oxymetry (Sp02) in order to define the reliability of pulse oxymeter and its benefits for continuous monitoring of oxygen saturation in surgery of congenital heart diseases.
Methods and results: Our study includes 30 children with congenital heart disease non cyanosis and 30 children with congenital heart disease cyanosis. There is a good correlation between Sa02 and Sp02 only when Sp02 higher than 85% (p< 0.001). This correlation seems to disappear when Sp02 are 85% or lower. These mean that Sp02 higher than 85% reflecting the oxygen saturation more accurately and an arterial blood sample for blood gas analysis is necessary to detect hypoxemia promptly when Sp02 is 85% or lower.
Conclusion: continuous monitoring of Sp02 during operative and post-operative periods permit an early detection of hypoxemia in order to provide prompt and effective management. In addition, an evaluation of surgical correction efficacy regarding to congenital heart defects (intracardiac shunts) can be obtained.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF