Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 1
XÁC ĐỊNH ĐỘT BIẾN GEN EGFR Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ

Nguyễn Minh Hà*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Liệu pháp điều trị trúng đích (LPĐTTĐ) là một liệu pháp điều trị mới, hứa hẹn có hiệu quả cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN); hiệu quả này biểu hiện rõ trên nhóm bệnh nhân có đột biến gen EGFR.

Mục tiêu nghiên cứu: (1) Xác định đột biến gen EGFR ở bệnh nhân UTPKTBN bằng kỹ thuật giải trình tự gen và Scorpions ARMS,(2) So sánh kết quả phát hiện đột biến gen EGFR ở bệnh nhân UTPKTBN bằng kỹ thuật giải trình tự gen và kỹ thuật Scorpions ARMS.

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu: 70 bệnh nhân UTPKTBN; sử dụng kỹ thuật giải trình tự gen và kỹ thuật Scorpions ARMS (Scorpions-Amplification Refractory Mutation System) để xác định đột biến gen EGFR.

Kết quả: 25/70 (35,71%) bệnh nhân UTPKTBN có đột biến exon 18, 19, 21 của gen EGFR; tỷ lệ các dạng đột biến G719S (exon 18), LREA deletion (exon 19) và L858R (exon 21) lần lượt là 4%, 56% và 40%.

Kết luận: (1) Bằng kỹ thuật giải trình tự gen và Scorpions ARMS đã phát hiện được đột biến gen EGFR với tỷ lệ 35,71% (25/70); (2) Kết quả phát hiện đột biến gen EGFR của 2 kỹ thuật giải trình tự và Scorpions ARMS là tương đồng nhau.

ABSTRACT :

IDENTIFYING OF EGFR MUTATION IN NON SMALL CELL LUNG CANCER

Nguyen Minh Ha * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - No 1 - 2013: 34 - 37

Background: Targeted therapy is an effective method for treatment of non small cell lung cancer (NSCLC). However, the response was demonstrated only in EGFR-mutated NSCLC patients.

Objectives: (1) Identifying EGFR mutations in NSCLC patients by sequencing and Scorpion ARMS methods, (2) Comparing sequencing and Scorpions ARMS techniques in identifying EGFR mutations of NSCLC.

Methods: 70 NSCLC patients were studied; using sequencing and Scorpions ARMS (Scorpions-Amplification Refractory Mutation System) to identify mutations. Results: 25/70 (35,71%) NSCLC patients have EGFR mutations in exon 18, 19, 21; the rates of mutation G719S (exon 18), LREA deletion (exon 19) and L858R (exon 21) were 4%, 56% and 40%, respectively.

Conclusion: Identifying EGFR mutations in NSCLC by sequencing and Scorpion ARMS has the same results in most of the cases.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF