Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 1
KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG HÚT THUỐC LÁ Ở BỆNH NHÂN NAM MẮC LAO PHỔI

Ngô Thanh Bình*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát tình trạng hút thuốc lá (HTL) ở những bệnh nhân (BN) nam mắc lao phổi (LP).

Phương pháp: Nghiên cứu (NC) cắt ngang phân tích.

Kết quả: Từ 01/6/2009 đến 01/3/2012, có 328 BN nam mắc LP đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược, gồm 211 BN HTL (64,3%) và 117 BN không HTL (35,7%). BN HTL trên 35 tuổi, có bệnh phổi mãn, và có nguồn lây lao trong gia đình có nguy cơ mắc LP cao gấp nhiều lần so với BN không HTL (lần lượt là OR=4,2; p<0,0001 và OR=2,96; p=0,0065). BN HTL có tỉ lệ các triệu chứng lâm sàng của LP (ho, khó thở, đau ngực, ho ra máu, sốt, mệt mỏi) nhiều hơn ở BN nam không HTL (p<0,05). BN HTL có tỉ lệ AFB/đàm dương tính ít hơn so với BN không HTL (p>0,05). Tuy nhiên, tỉ lệ cấy BK/đàm dương tính ở BN HTL cao hơn ở BN không HTL (93,8% so với 70%) (p=0,0429). Tổn thương lao trên X-quang ở mức độ III (nặng) xảy ra ở BN HTL nhiều hơn ở BN không HTL (28% so với 9,4%) (p=0,0001). Tỉ lệ tổn thương lao dạng hang, hình mô kẽ phổi, TKMP và/hoặc TDMP xảy ra ở BN HTL nhiều hơn BN không HTL (p<0,05). BN bắt đầu HTL lúc ≤ 20 tuổi, > 20 điếu/ngày, > 3 ngày/tuần, liên tục > 20 năm, với mức độ phơi nhiễm tích lũy > 10 gói/năm, và HTL không có đầu lọc có nguy cơ mắc LP AFB(+) nhiều hơn LP AFB(-) (p<0,0001). BN HTL mắc LP AFB(+) có tỉ lệ điều trị lao thất bại cao hơn so với nhóm BN không HTL (12% so với 1,4%) (p=0,0083) và có tỉ lệ âm hóa đàm thấp hơn so với BN không HTL sau 2 tháng, 5 tháng và 8 tháng điều trị lao (lần lượt là 58%, 79%, 88% so với 85,1%, 94,6%, 98,6%) (p<0,01).

Kết luận: BN nam HTL làm tăng nguy cơ mắc LP, thay đổi đặc điểm lâm sàng, kết quả vi khuẩn học, và X-quang phổi của LP cũng như làm chậm sự âm hóa đàm, và tăng tỉ lệ điều trị lao thất bại.

ABSTRACT :

THE SURVEY OF CIGARETTE SMOKING IN THE MALE PATIENTS WITH PULMONARY TUBERCULOSIS

Ngo Thanh Binh * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - No 1 - 2013: 44 - 51

Objective: To survey cigarette smoking in the male patients with pulmonary tuberculosis.

Method: The analytic cross-sectional study

Results: From 1st Jun 2009 to 1st Mar 2012, There were 328 male patients (included in 211 smoking (64.3%) and 117 non-smoking (35.7%)) with pulmonary tuberculosis (PTB) visited at University Medical Center at Ho Chi Minh city. The smoking patients over 35 years old, with the underlying lung diseases and source of TB infection in their families, were suffered from PTB more than the non-smoking patients (in turn OR=4.2; p<0.0001 and OR=2.96; p=0.0065). The clinical symptoms of PTB (such as cough, dyspnea, chest pain, hemoptysis, fever and fatigue) were significantly showed more in smoking patients than in non-smoking patients (p<0.05). Rate of positive sputum AFB smear in smoking patients was lower than in non-smoking patients (p>0.05). However, rate of positive sputum BK culture in smoking patients was higher than in non-smoking patients (93.8% versus 70%) (p=0.0429). Rate of TB lesions at level III on chest X-rays in smoking patients was higher than in non-smoking patients (28% versus 9.4%) (p=0.0001). Rate of cavity lesions, lung interstitial lesions, and pneumothorax and/or pleural effusion in smoking patients was significantly higher than in non-smoking patients (p<0.05). The PTB patients who had begun to smoke cigarette before 20 years old, > 20 untipped cigarettes/day, > 3 days/week, > 20 years for smoking, and exposed > 10 packs/year were significantly suffered from positive AFB PTB more than negative AFB PTB (p<0.0001). Rate of the failure of anti-tuberculosis treatment in smoking patients was higher than in non-smoking patients (12% versus 1.4%) (p=0.0083). Rate of sputum conversion at 2-month, 5-month and 8-month anti tuberculosis therapy in smoking patients with positive AFB PTB was significantly lower than in non-smoking patients (in turn 58%, 79%, 88% versus 85.1%, 94.6%, 98.6%) (p<0.01).

Conclusion: The cigarette smoking male patients had higher risks to suffer from PTB, changed clinical symptoms, bacteriology, chest X-rays of PTB as well as delayed sputum conversion time and increased rate of the failure of anti-tuberculosis treatment.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF