Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 1
TẦN SUẤT ĐỀ KHÁNG ASPIRIN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐƯỢC CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA

Đỗ Quang Huân*, Hồ Tấn Thịnh**

TÓM TẮT :

Mc đích: kho sát tn sut đề kháng aspirin bnh nhân được đặt stent mch vành và mt s yếu t liên quan đến s đề kháng này.

Phương pháp:nghiên cu mô t ct ngang có phân tích trong thi gian t tháng 12/2011 đến tháng 6/2012 ti Vin Tim Tp. H Chí Minh trên bnh nhân được can thip động mch vành qua da dùng aspirin liu np 325 mg trước can thip khn cp bnh nhân có hi chng mch vành cp (HVMVC) và 100mg/ngày ít nht 4 ngày vi can thip mch vành chương trình bnh nhân bnh mch vành (BMV) mn và 250 mg/ngày sau can thip c hai đối tượng, s dng phương pháp PFA 100 (Platelet Function Analyzer 100) vi màng ngăn collagen/epinephrine (CEPI) để đánh giá tình trng đề kháng thuc ti thi đim khong 48 gi sau đặt stent.

Kết qu: Trên 174 bnh nhân được đưa vào nghiên cu có 37 trường hp kháng vi điu tr aspirin, tn sut 21,3%. Các yếu t liên quan đến tình trng kháng aspirin có ý nghĩa thng kê (p<0,05) bao gm bnh thn mn, th trng béo phì, nhi máu cơ tim ST chênh lên và bnh cơ tim thiếu máu cc b.

Kết lun: Đề kháng aspirin chiếm tn sut cao bnh nhân được can thip mch vành qua da.

ABSTRACT :

PREVALENCE AND RISK FACTORS OF ASPIRIN RESISTANCE IN PATIENTS UNDERGOING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION

Do Quang Huan*, Ho Tan Thinh * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - No 1 - 2013: 52 - 57

Objective: To survey the prevalence and risk factors for aspirin resistance in patients undergoing percutaneous coronary intervention.

Methods: Cross-sectional study was conducted at Heart Institute in Ho Chi Minh City from 12/2011 to 6/2012 on patients with percutaneous coronary intervention A loading dose of 325mg aspirin was used in patients with acute coronary syndrome before undergoing urgent coronary intervention, and patients with chronic coronary disease received standard dose of 100mg aspirin/day at least 4 days before undergoing intervention. After the intervention, all patients receive 250 mg aspirin /day. Platelet function were measured about 48 hours after the intervention with PFA 100 test (Platelet Function Analyzer 100) by cartridge collagen/epinephrine (CEPI).

Results: In 174 patients included in the study, there were 37 cases (21,3%) resistant to aspirin therapy. Some factors significantly relating to aspirin resistance (p<0.05) were chronic kidney disease, obesity, myocardial infarction with ST segment elevation and ischemic cardiomyopathy.

Conclusions: Aspirin resistance frequency is relatively high in patients with percutaneous coronary intervention.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF