Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỨC KHỎE CÁN BỘ TẠI TỈNH VĨNH LONG TRONG 3 NĂM TỪ 2009-2011

Nguyễn Ngọc Long*, Nguyễn Đức Công*, Lưu Thành Giữ**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định tình hình sức khoẻ và đánh giá hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tại tỉnh Vĩnh Long trong 3 năm từ 2009-2011.

Đối tượng: Gồm 44 cán bộ là thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Long qua các thời kỳ (gồm đang làm việc và hưu trí) và cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đang nghỉ hưu trên địa bàn Vĩnh Long.

Phương pháp: tiền cứu, mô tả cắt ngang

Kết quả: Bệnh có tỷ lệ thường mắc nhất là tim mạch, rối loạn chuyển hoá lipid, đái tháo đường, gút… Xếp loại sức khỏe năm 2011 có 37/44 (84%) trường hợp đạt sức khỏe loại khá và trung bình mặc dù trong số đó có đến 26/44 (59,1%) trường hợp là đối tượng đã nghỉ hưu trí. Trong 3 năm đã có 6 trường hợp được chuyển về Bệnh viện Thống Nhất và những trường hợp này đều đã được can thiệp xử trí hợp lý kịp thời, thành công.

Kết luận: Sự phối hợp giữa Bệnh viện Thống Nhất và Ban bảo vệ sức khỏe tỉnh Vĩnh Long đã góp phần vào việc giữ ổn định kết quả sức khỏe cán bộ trong diện quản lý.

ABSTRACT :

INITIAL EVALUATION EFFECT OF THE PROTECTION HEALTH CARE OFFICIALS IN VINH LONG PROVINCE AMONG 3 YEARS FROM 2009-2011

* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 1 - 5

Objectives: Identify the health and evaluate the effective of the management, protection and health care officials in Vinh Long province among 3 years from 2009-2011.

Subjects: 44 officials of Vinh Long Province (include working and retired)

Methods: Prospective, cross-sectional descriptive

Results: The most of disease is cardiology, lipid metabolism disorders, diabetes, gout ... Health class in 2011 with 37/44 (84%) cases with good and average health though have 26/44 (59.1%) cases were subject to retirement. In three years there were 6 cases were transferred to the Thong Nhat Hospital and these cases have been treated rationally intervene promptly and successfully.

Conclusions: The combination of the Thong Nhat Hospital and the Health protection committee of Vinh Long province has contributed to stabilizing the health outcomes of the management officials.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF