Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
CƠ CẤU RỐI LOẠN NHỊP TIM Ở NGƯỜI CAO TUỔI ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA TIM MẠCH BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2009

Nguyễn Chí Hiếu*, Phạm Hòa Bình**, Nguyễn Đức Công***

TÓM TẮT :

Mở đầu: Cơ cấu bệnh tim mạch ở người cao tuổi thay đổi theo thời gian và chưa được nghiên cứu nhiều trong thời gian gần đây.

Mục tiêu: Tìm hiểu cơ cấu rối loạn nhịp tim ở người cao tuổi điều trị nội trú tại khoa Tim mạch bệnh viện Thống Nhất năm 2009.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang có phân tích, thực hiện trên 667 bệnh án của bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa Tim mạch bệnh viện Thống Nhất năm 2009.

Kết quả: Tuổi trung bình là 70,36 ± 10,21 tuổi với tỉ lệ nam/nữ là 2,67 và phần lớn bệnh nhân cư trú tại TP. HCM (74,1%). Các nhóm rối loạn nhịp tim hàng đầu của người cao tuổi lần lượt là: rung nhĩ và rối loạn nhịp thất.

Kết luận: Rung nhĩ và rối loạn nhịp thất là các rối loạn nhịp tim hàng đầu ở người cao tuổi.

ABSTRACT :

ARRHYTHMIAS PATTERNS IN ELDERLY PATIENTS IN CARDIOVASCULAR DEPARTMENT AT THONG NHAT HOSPITAL IN 2009

* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 6 - 10

Background: The disease of the circulatory system patterns in elderly patient has changed over time and has not studied enough in recent times.

Objective: Survey arrhythmias patterns in elderly patients who had the inpatient treatment in cardiovascular department at Thong Nhat hospital in 2009.

Methods: Cross-sectional descriptive, analysis study, conducted using 667 patients who had the inpatient treatment in cardiovascular department at Thong Nhat hospital, Ho Chi Minh City in 2009.

Results: The mean age of the patients was 70.36 ± 10.21 years and the ratio of men over women was 2.67. Most of the patients lived in Ho Chi Minh city (74.1%). Atrial fibrillation and ventricular arrhythmias are the most common arrhythmias in elderly patients.

Conclusions: Atrial fibrillation and ventricular arrhythmias are the most common arrhythmias in elderly patients.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF