Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
KHẢO SÁT MÔ HÌNH BỆNH TẬT VÀ TỬ VONG TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2010

Võ Văn Tỵ*, Trần Mạnh Hùng*, Võ Thị Xuân Đài*, Lê Sỹ Sâm*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát đặc điểm chung của các bệnh nhân được điều trị nội trú tại Bệnh viện Thống Nhất năm 2010 theo mô hình bệnh tật và tử vong của  ICD 10.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu mô tả, cắt ngang. Chọn tất cả bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Thống Nhất năm 2010 có chẩn đoán bệnh bằng mã ICD 10.

Kết quả: Có 21.506 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú trên tổng số bệnh đến khám trong năm 2010 là 382.580, chiếm tỷ lệ 5,62 %. Về đặc điểm dịch tể học: bệnh nhân nam chiếm tỉ lệ bệnh nam/nữ là 3/2. trên 60% bệnh nhân là người cao tuổi > 60 tuổi. Về mô hình bệnh tật: Bệnh hệ tuần hoàn (nhóm IX) chiếm tỉ lệ cao nhất (23,9%); bệnh hệ hô hấp (nhóm X) chiếm 14,6%; bệnh hệ tiêu hóa (nhóm XI) chiếm 14,4%. Các bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh trùng (nhóm I) chiếm 9,4%. Phổ biến nhất có bệnh tăng huyết áp vô căn (82,4%); đái tháo đường (54,6%); đục thể thủy tinh người già chiếm 54,1%. Về tử vong: Tỉ lệ tử vong chung 0,67%. Khoa Hồi sức cấp cứu có tỉ lệ tử vong cao nhất 28,79%. Bệnh hệ hô hấp, Bệnh hệ tuần hoàn, khối u, nội tiết  là bệnh hàng đầu gây tử vong.

Kết luận: Đặc thù cũng là thế mạnh của bệnh viện Thống Nhất là đa số điều trị bệnh cho người rất lớn tuổi từ trên 60 tuổi. Mô hình bệnh tật và tử vong cũng có đặc thù riêng. 

ABSTRACT :

TO INVESTIGATE CLAY MODEL AND MORTALITY AT THE THONG NHAT HOSPITAL IN 2010

 * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 11 - 17

Objective: to investigate the general characteristics of treatment hospitalization patients at Thong Nhat Hospital in the year 2010 with ICD 10 (International Classification of Diseases 10).

Material and method: prospective, descriptive and cross-sectional. Inclusion total patients have been treated for deseases at Thong Nhat Hospital.

Results: There are 21,506 treatment hospitalization patients to intern on total 382,580 patients (5.6%). About epidemiology feature: rat men/women is 3/2. there are 60% patients over 60 years. The highest rates circulatory system Disease (Group IX) seized (23.9%); Respiratory system Disease (Group X) make up 14.6%; Digestive system Diseases (Group XI) make up 14.4 %. Most prevalently there is hypertension disease (82.4%); Diabetes mellitus (54.6%); Polar cataract 54.1%. About mortality: total 0.67 %. At the ICU, there are rate mortality 28.8%. The Respiratory, circulatory system Disease, tumor, endocrine had high mortality.

Conclusion: specificity and strong force of Thong Nhat Hospital are to treat for patients over 60 years.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF