Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Trương Văn Trị*, Nguyễn Đức Công*

TÓM TẮT :

Cơ sở: Rối loạn lipid máu (RLLM) là một yếu tố nguy cơ cao đối với bệnh lý tim mạch ở người cao tuổi. Tuy nhiên còn ít nghiên cứu về đặc điểm RLLM ở đối tượng này.

Mục tiêu: Tìm hiểu về đặc điểm RLLM ở người cao tuổi.

Phương pháp: nghiên cứu tiến cứu, mô tả, cắt ngang.

Kết quả: Trong nghiên cứu này, 412 bệnh nhân (nam 271, nữ 140) ở độ tuổi ≥ 60 có RLLM được chia thành 2 nhóm: 223 bệnh nhân 60 - 69 tuổi và 189 bệnh nhân ≥ 70 tuổi, được xét nghiệm lipid máu. Kết quả nghiên cứu cho thấy: tăng cholesterol toàn phần (CT) 66,26%, tăng triglycerid (TG) 58,88%, tăng lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL-c) 56,48% và giảm lipoprotein tỷ trọng cao (HDL-c) 33,09%; Nồng độ trung bình TG ở nhóm 60 - 69 tuổi cao hơn nhóm  ≥ 70 tuổi (2,43 ± 1,57 so với 2,16 ± 1,16 mmol/l) và nồng độ trung bình HDL-c ở nhóm 60 - 69  tuổi thấp hơn nhóm  ≥ 70 tuổi (1,16 ± 0,33 so với 1,25 ± 0,36 mmol/l) với p < 0,05. Tỷ lệ rối loạn chung của 4 thành phần lipid máu giữa hai nhóm tuổi (60 - 69) và ≥ 70 là tương đương nhau (p > 0,05). Tỷ lệ bệnh nhân tăng CT và tăng TG mức cao ở nhóm tuổi 60 - 69 cao hơn nhóm tuổi ≥ 70 (p < 0,05). Tỷ lệ bệnh nhân tăng CT mức cao ở nữ cao hơn nam và tỷ lệ bệnh nhân HDL-c thấp ở nam cao hơn nữ (p < 0,05).

Kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân cao tuổi có RLLM khá cao. Có sự khác biệt về tỷ lệ rối loạn theo mức độ của CT, TG và HDL-c giữa 2 nhóm tuổi 60 - 69 và  nhóm tuổi ≥ 70; nhưng không có sự khác biệt về tỷ lệ rối loạn chung của 4 thành phần lipid máu giữa 2 nhóm tuổi trên.

ABSTRACT :

STUDYING CHARACTERISTICS OF THE ELDERLY DYSLIPIDEMIA IN THONG NHAT HOSPITAL

* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 18 - 24

Background: Dyslipidemia has been essential cardiovascular in the elderly patient but there was few data of the elderly dyslipidemia.

Objective: Studying characteristics of the elderly dyslipidemia

Method: Cross- sectional, prospective, descriptive study.

Results: The data was reported 412 patients over 60 years old, divided two groups: 60-69 years old and over 70 years old. They were examined lipid blood. The results showed that 66.26% increased CT, 58.88% increased TG, 56.48% increased LDL-c and 33.09% decreased HDL-c. The TG level in group 60-69 years old was higher than that  group ≥ 70 years old and HDL-c level in group 60-69 years old was lower than that group ≥ 70 years old. The ratio of increased CT and increased TG in group 60-69 years old was higher than that  group ≥ 70 years. The ratio of increased CT in women is higher than in men, and the ratio of decreased HDL-c in men is higher than women. The ratio of component dyslipidemia in two groups is the same.

Conclusion: The frequency of elderly patients being component dyslipidemia is relatively high. It is different in ratio of dyslipidemia between in men and women. The ratio and degree of component dyslipidemia in two group of ages is relatively similar.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF