Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG VIỆC THU GOM, PHÂN LOẠI CHẤT THẢI Y TẾ TẠI CÁC KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Bùi Thị Thu Thủy*, Trần Thị Thanh Tâm*

TÓM TẮT :

Mục đích: Đánh giá nhận thức và thái độ của nhân viên y tế trong việc thu gom, phân loại chất thải y tế để có biện pháp nhằm thay đổi hành vi của nhân viên y tế tốt hơn.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả, sử dụng bộ câu hỏi để phỏng vấn trực tiếp, được tiến hành từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2011 trên 200 nhân viên y tế tại 20 khoa lâm sàng của bệnh viện Thống Nhất.

Kết quả: Tỷ lệ nhân viên y tế có kiến thức đúng về phân loại chất thải y tế là 53% và chất thải lây nhiễm là 70,5%, về thời gian lưu giữ tối đa chất thải y tế nguy hại trong bệnh viện của bác sĩ đạt tỷ lệ 7,7%, điều dưỡng là 21,3%, hộ lý: 10%. Thái độ của nhân viên y tế về tầm quan trọng trong công tác quản lý và xử lý chất thải. Ở mức độ rất quan trọng là > 90%. Mức độ quan tâm đến công tác quản lý và xử lý chất thải, tỷ lệ chung rất quan tâm là 64,5%. Mức độ tích cực của nhân viên y tế trong việc tham gia lớp tập huấn về quản lý và xử lý chất thải là 69,5%. Thái độ của nhân viên y tế đối với các trang thiết bị bảo hộ lao động mà bệnh viện trang bị, tỷ lệ chung: rất yên tâm là 28%.

Kết luận: Nhân viên y tế có kiến thức đúng về phân loại, thu gom chất thải y tế. Và cho rằng công tác quản lý và xử lý chất thải y tế là rất quan trọng.

ABSTRACT :

EVALUATING AWARENESS AND ATTITUTE OF HEALTH WORKERS OF COLLECTING AND CLASSIFYING MEDICAL WASTE AT 20 CLINICS IN THONG NHAT HOSPITAL.

* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 32 - 35

Aim: Evalutaing awareness and attitude of health workers of collecting and classifying medical waste to better their behaviors.

Methods: Desriptive research using questions in direct interview conducted from July to October, 2011over 200 health workers at 20 clinics in Thong Nhat Hospital.

Results: The proportion of health workers that have accurate knowledge about mediacal classification is 53% and 70.5% for infectious waste; the result also shows that the maximum time for infectious medical waste storage of the doctors is 7.7% and 21.3% for nurses, 10% for nurse’s aids. Health worker attitute of the importance of waste treatment and management is at the high importance level of over 90%. Interesting degree of medical waste treatment and management is at a highly interesting degree at the common rate of 64.5%. Enthusiasting degree of participating in the mediacal waste treatment and management training class is at the rate of 69.5%. The attitude of health workers towards labour protection equipment of the hospital is at the very satisfying common rate of 28%.

Conclusion: Health workers have accurate knowledge about classifying and collecting medical waste and think that waste treatment and management is very important.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF