Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
ĐÁNH GIÁ TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỀU TRỊ GIỮA SAVI ESOMEPRAZOLE 40 VÀ NEXIUM TRONG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN

Nguyễn Đức Công*, Nguyễn Thị Lan Hương*, Ngô Thị Thanh Quýt*, Thái Thị Phương Liên*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Esomeprazole đã được sản xuất tại Việt nam bởi nhiều công ty dược, trong đó có công ty Savipharm nhưng hiệu quả điều trị trên bệnh nhân chưa được đánh giá đầy đủ. Vì vậy chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị của Savi Esomeprazole 40 trong việc giảm triệu chứng ợ nóng và trào ngược acide ở bệnh nhân có bệnh TNDDTQ có so sánh với Nexium.

Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu được thực hiện trên 60 bệnh nhân có hội chứng TNDDTQ được ngẫu nhiên điều trị với nexium hoặc Savi Esomeprazole 40mg 1 lần/ ngày vào buổi sáng. Sự thay đổi các triệu chứng ợ nóng và trào ngược acide trong 7 ngày đầu tiên sẽ được đánh giá.

Kết quả: Điểm ợ nóng ở nhóm sử dụng nexium giảm nhanh hơn so với savi esomeprazole có ý nghĩa thống kê từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 với (p = 0,005, 0,004, 0,035). Từ ngày thứ 6 sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Điểm trào ngược acide cũng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở ngày thứ 2, ngày thứ 4 và ngày thứ 5 (với p= 0,003; 0,005; 0,043). Từ ngày thứ 6 sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê.

Kết luận: Nexium có thể giảm triệu chứng nhanh hơn so với saviesomeprazole nhưng mức độ giảm triệu chứng sau 7 ngày điều trị không có sự khác biệt giữa 2 nhóm. 

ABSTRACT :

EVALUATE THE EQUIVALENT TREATMENT BETWEEN ESOMEPRAZOLE 40 AND NEXIUM IN TREATMENT PATIENTS WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE.

 

Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 63 - 69

 

Background: Esomeprazole has been produced in Vietnam by many pharmaceutical companies, including Savipharm company but effects in treatment of patients have not been fully evaluated. We performed this study with Objective: To assess the effectiveness treatment of Savi Esomeprazole in reducing symptoms of heartburn and acid reflux compared with Nexium

Subjects and Methods: This study was done 60 patients with reflux esophagitis were randomized to receive 7 day nexium 40mg (n=30), saviesomeprazole 40mg (n=30) once a day in the morning. Daily changes in heartburn and acid relux symptoms in the first 7 d of administration were assessed using a six-point scale (0: none; 1: mild; 2:mild-moderate; 3: moderate; 4: moderate-severe; 5:severe).

 ResultsFrom day 3 to day 5, the heartburn score in patients using nexium decreased faster than patients with saviesomeprazole treatment statistically significant (p = 0.005, 0.004, 0.035 <0.05). From day 6 this difference is not statistically significant. Acid reflux score differences were also statistically significant at day 2, day 4 and day 5 (p = 0.003; 0.005; 0.043 <0.05). From day 6 this difference is not statistically significant.

 

Conclusion: Nexium may reduce symptoms faster than saviesomeprazole but the level of symptom relief after 7 days of treatment did not differ between the two groups. Using saviesomeprazole has more economic effective than using Nexium because the cost is lower.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF