Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
SO SÁNH CHỈ SỐ HUYẾT ÁP TRƯỚC VÀ SAU KHI RÚT SHEATH Ở BỆNH NHÂN CAN THIỆP TIM MẠCH TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Hồ Thượng Dũng*, Trương Thị Tuyết Nga*, Nguyễn Trọng Cường*, Đỗ Văn Tuyến*

TÓM TẮT :

Cơ sở nghiên cứu: Sau thủ thuật can thiệp mạch vành qua da ở giai đoạn rút sheath và đè ép cầm máu bằng tay có thể gặp một số biến chứng như: tụ máu tại chỗ, nhiễm trùng, sốc valgal… với tỷ lệ thấp khoảng 2%. Theo y văn sự thay đổi huyết áp trước và sau rút sheath có thể tiên lượng cho các biến chứng xảy ra.Tại Việt Nam các nghiên cứu về vấn đề này còn ít.

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát sự thay đổi huyết áp trước và sau rút sheath, khảo sát tỷ lệ các biến chứng trong và sau khi rút sheath ở bệnh nhân (BN)can thiệp mạch vành qua da.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả: Tổng số có 150 ca, giới nam:79,3%, tuổi trung bình: 61,12 ± 9,82. Trong đó có 103 (68,67%) chỉ đặt sheath động mạch, 47 ca có đặt cả sheath động mạch và tĩnh mạch. Huyết áp tâm thu và tâm trương trung bình trước và sau khi rút sheath khác biệt không có ý nghĩa (p= 0,82 và p=0,65). Tỷ lệ biến chứng chảy máu và tụ máu tại chỗ lần lượt là 2,67% và 2,0%; biến chứng nhịp tim chậm là 2,67% và sốc valgal là 0,7%

Kết luận: sự thay đổi huyết áp trước và sau rút sheath không khác biệt có ý nghĩa. Tỷ lệ biến chứng mạch máu tại chỗ cũng tương tự như kết quả y văn

ABSTRACT :

IN THE PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION

* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 88 - 91

Background: The Seldinger technique is a medical procedure to obtain safe access to blood vessels and other hollow organs. The field of angioplasty procedure always uses the Seldinger technique. The risk in the procedure is about upper 2%. This report aims to share knowledge and skills in the monitoring and the nursing take case of patient in the PCI procedures in the Thống Nhất Hospital-HCM city.

Objective:The aim of the study was to show the diffence of the blood pressure when to remove femoral sheath in the pre-post PCI’s and the incidence of the vascular comlications and valgal shock.

Methods: A descriptive cross-section study.

Result: The study was conducted with 150 PCI’s patients (79.3% male, mean age: 61.12 ± 9.82, with 103 (68.67%) patients were put femoral artery sheath, 47 patients (31.33%) were put both of femoral artery and femoral vein sheath. The change of systolic and diastolic blood pressure before and after removing sheath not significant (p=0.82 and 0.65). Vascular complications are 2.67% and 2.0%; brady and valgal shock are 2.67% and 0.7%.

Conclusion: Patients who changed a liltile the blood pressure in the produce to remove sheath and it had no difference significantly in the pre.post PCI’S.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF