Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TĂNG HUYẾT ÁP NĂM 2011 CỦA CÁN BỘ THUỘC PHÒNG BVSKTW-2B QUẢN LÝ

Nguyễn Liên Hồng*, Trần Quốc Hùng*, Trần Thế Cường*

TÓM TẮT :

Cơ s: Tăng huyết áp thường gp người ln tui, là mt yếu t nguy cơ gây nhiu biến chng tim mch dn đến tàn phế và t vong.

Mc tiêu: Kho sát, đánh giá tình hình, hiu qu điu tr các bnh nhân tăng huyết áp trong tng s 93 đi tượng đang được bo v, chăm sóc sc khe ti phòng BVSKTW 2B năm 2011.

Phương pháp: Nghiên cu mô t, hi cu, ct ngang.

Kết qu: Trong 62 bênh nhân THA có 94% bnh nhân tăng huyết áp đ II, nam nhiu hơn n, ch yếu trên 80 tui, yếu t nguy cơ chính là ri lon chuyn hoá lipid và 35% có kèm bnh tiu đường.

Kết lun: Điu tr hp lý, tuân th điu tr cao, được theo dõi cht, 92% bnh nhân có huyết áp hin ti đt yêu cu, t l các biến chng nguy him như tai biến mch não (10,7%), nhi máu cơ tim (5,3%) thp, cht lượng cuc sng được ci thin.

ABSTRACT :

HYPERTENSION SURVEY OF VIP PATIENS BEING CARED BY CENTRAL HEALTH CARE UNIT- 2B IN 2011.

* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 92 - 96

Background: Hypertension is the common in the elderly, that is a risk factor of cardiovascular complications leading to disability and dead.

Objectives: To survey and to assess the situation, the treatment effect of patients with hypertension in a total of 93 being cared for by Central Health Care Unit -2B in 2011.

Methods: Described retrospective studies interrupted.

Results: 62 patients with hypertension, 94% is grade II, men than in women, mostly over 80, there is a risk factor for lipid metabolism disorders, 35% had associated diabetes.

Conclusions: With appropriate treatment, high treatment compliance, are under surveillance, 92% in blood pressure is satisfactory, the rate of serious complications such as cerebral vascular accident (10.7%), myocardial infarction (5.3%) are low, quality of life of patients improved.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF