Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
MỐI LIÊN QUAN GIỮA TÌNH TRẠNG KHÁNG INSULIN Ở NGƯỜI RỐI LOẠN GLUCOSE MÁU LÚC ĐÓI VỚI RỐI LOẠN LIPID MÁU

Hoàng Ngọc Vân*, Nguyễn Đức Công*, Nguyễn Bá Lương*, Hồ Thượng Dũng*

TÓM TẮT :

Cơ sở: Các yếu tố nguy cơ cao của bệnh đái tháo đường týp 2 bao gồm rối loạn lipid máu, tiền đái tháo đường, thừa cân béo phì, tăng huyết áp và bệnh lý mạch vành…

Mục tiêu: Tìm hiểu mối liên quan giữa tình trạng kháng insulin ở người rối loạn glucose máu lúc đói (RLGMLĐ) với rối loạn lipid máu.

Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu, mô tả cắt ngang.

Kết quả: Trong nghiên cứu này, 80 người rối loạn glucose máu lúc đói có tuổi trung bình là 64,2 ± 11,1 và 80 người khỏe mạnh có độ tuổi (61,9 ± 11,9) và phân bố về giới tương đương. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tỷ lệ rối loạn lipid máu chung của đối tượng nghiên cứu là 58,8%, tình trạng kháng insulin ở người rối loạn glucose máu lúc đói có liên quan với rối loạn lipid máu (p <0,001).

Kết luận: Có mối liên quan giữa tình trạng kháng insulin ở người rối loạn glucose máu lúc đói với rối loạn lipid máu.

ABSTRACT :

RELATIONSHIP BETWEEN INSULIN RESISTANCE AND DYSLIPOPROTEIN
IN HUMAN WITH IMPAIRED FASTING GLUCOSE

* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 101 - 105

Background: The risk factors of type 2 diabetes including dyslipoprotein, pre-diabetes, overweight and obesity, hypertension and coronary artery disease...

Objective: To       investigate relationship between insulin resistance and dyslipoprotein in human with impaired fasting glucose.

Methods: A prospective descriptive cross - section.

Results: In this study, the mean age of 80 patients with impaired fasting glucose is 64.2 ± 11.1, the mean age of 80 healthy controls is 61.9 ± 11.9 and the gender distributions of two previous groups are equal. The results of the study showed that: The rate was 58.8% dyslipoprotein, insulin resistance in human with impaired fasting glucose associated with dyslipoprotein (p <0.001).

Conclusion: The result of this study indicates that dyslipoprotein is strictly associated with insulin resistance in human with impaired fasting glucose.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF