Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH TRUYỀN TẠI KHOA TỔNG HỢP B1 BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Võ Văn Bảy*, Phạm Thị Thu Hiền*, Trần Thị Phương Mai*, Võ Thị Thu Trang*, Võ Văn Tỵ*, Lê Thị Kim Thơ**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát tình hình sử dụng dịch truyền tại khoa nội tổng hợp B1.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả có phân tích (hồi cứu) trên 220 hồ sơ bệnh án, tháng 01/2011 đến 2/2011.

Kết quả: Qua khảo sát 220 bệnh nhân, số ngày nằm viện trung bình là 7,54 ± 4,48 ngày, thời gian truyền dịch trung bình 5,40 ± 4,09 ngày. Dịch truyền cung cấp và cân bằng nước điện giải được dùng nhiều nhất (chiếm 92,7%), kế đến là loại bổ sung acid amin (50%), glucose (21,8%) và ít nhất là loại bổ sung lipid (3,6%). Trong đó 2 dịch truyền được dùng nhiều nhất là Natri clorid 0,9% (chiếm 48.7%) và acid amin 10% (Alvesin) (chiếm 30,4%). Sai sót chỉ định dịch truyền chiếm 6,63% (140/2.113 trường hợp) Trong đó, 0,90% sai sót nặng (19/2.113 trường hợp), 5,73% sai sót nhẹ (121/2.113 trường hợp). Sai sót hành chính chiếm 13,40%, trong đó sai sót không ghi thời gian truyền chiếm:12,3% (259/2.113 trường hợp) và sai sót không ghi nồng độ chiếm: 1,1% (24/2.113 trường hợp). Tương tác đa số xảy ra ít và ở mức độ trung bình, không có tương kỵ xảy ra khi pha dung môi.

Kết luận: Tỷ lệ chỉ định dịch truyền hợp lý là 93,4%

ABSTRACT :

IN THE GENERAL DEPARTMENT B1 THONG NHAT HOSPITAL

Objectives: Survey on using infusions in the general department B1.

Method: Cross-sectional studies have described analysis (retrospective) on 220 patient records, monthly 01/2011 to 2/2011.

Results: Over 220 patients surveyed, the number of days in hospital was 7.54 ± 4.48 per day, average time infusion was 5.40 ± 4.09 days. Fluids provided water and balancing electrolytes were most often used (up 92.7%), followed by addition of amino acid (50%), glucose (21.8%) and at least one type of lipid supplement (3.6%). In which two fluids most often used were sodium chloride 0.9% (up 48.7%) and Alvesin 10% (up 30.4%). Errors accounted for only 6.6% of infusions (140/2.113 cases), 0.90% severe errors (19 cases), slight errors 5.73% (121 cases). Administrative errors accounted for 12.3% (259 cases did not write transfer time) and 1.1% (24 cases recorded no concentration).

Conclusion: The reasonable infusion rate is 93.37%.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF