Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
KHẢO SÁT YẾU TỐ V Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN, XƠ GAN VÀ UNG THƯ GAN CÓ HOẶC KHÔNG RỐI LOẠN ĐÔNG MÁU TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TỪ THÁNG 01/2011 ĐẾN THÁNG 10/2011

Nguyễn Quang Đẳng*, Nguyễn Trương Quỳnh Nga*, Tạ Tấn Vũ*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Yếu tố V là một yếu tố của phức hợp Prothrombin của cơ chế đông máu huyết tương. Đây là một xét nghiệm thường dùng ở lâm sàng để phân biệt bệnh suy gan và thiếu vitamin K. Định lượng yếu tố V là một kỹ thuật xét nghiệm có độ nhạy cao, dễ bị sai lầm kết quả đòi hỏi kỹ thuật làm thật chính xác.

Mục tiêu: Để tìm hiểu mức độ tổn thương gan ở bệnh nhân có viêm gan, xơ gan và ung thư gan chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Khảo sát yếu tố V ở bệnh nhân viêm gan, xơ gan và ung thư gan có hoặc không rối loạn đông máu tại Bệnh viện thống nhất từ tháng 10/ 2010 đến tháng 10/2011”.

Đối tượng – phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Đối tượng là tất cả bệnh nhân được chẩn đoán viêm gan, xơ gan và k gan có hoặc không có rối loạn đông máu nhập viện Thống nhất từ tháng 10/2010 đến tháng 10/2011. Số liệu được xử lý qua phần mềm SPSS 11.0 for window.

Kết quả: Kết quả nghiên cứu từ 92 bệnh nhân cho định lượng yếu tố V, trong đó 70 bệnh nhân viêm gan, 16 bệnh nhân xơ gan và 6 bệnh nhân k gan cho kết quả: bệnh nhân có tổn thương gan càng nhiều thì yếu tố V giảm càng nhiều > 50% (yếu tố V < 50%), tỉ lệ bệnh nhân có rối loạn đông máu (tỉ lệ Prothrombin < 50%) nhưng tỉ lệ yếu tố V không tương ứng (yếu tố V < 50% là 3,26%, yếu tố V > 50% là 3,25%).

Kết luận: Yếu tố V càng giảm thì mức độ tổn thương tế bào gan càng nhiều, nên cần làm xét nghiệm định lượng yếu tố V cho tất cả bệnh nhân có bệnh lý về gan. Yếu tố V không đánh giá được rối loạn đông máu của bệnh nhân. Định lượng yếu tố V còn giúp chúng ta phân biệt được bệnh nhân tổn thương gan (suy gan) với thiếu vitamin K.

ABSTRACT :

INVESTIGATING V FACTOR IN HEPATITIS, CIRRHOSIS AND HEPATIC CANCER PATIENTS WITH OR WITHOUT COAGULATION DISORDER AT THONG NHAT HOSPITAL FROM JANUARY 2011 TILL OCTOBER 2011

* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 115 - 117

Background: V factor is one of factors which build up Prothrombin complex. It plays an role in plasma coagulation mechanism. This is a test applied to distinguish hepatic failure and vitamin K insufficiency. V factor quantification is test having high sensitivity. However, it’s result can incorrect easily. So, V factor quantification technique has to be performed accurately.

Objectives: To find out hepatic damaged level in hepatitis, cirrhosis and hepatic cancer patients, we studied the thesis investigating V factor in hepatitis, cirrhosis and hepatic cancer patients with or without coagulation disorder at Thong Nhat hospital from January 2011 to October 2011.

Method: A cross-sectional descriptive study. Subjects were all patients diagnosed as hepatitis, cirrhosis and hepatic cancer with or without coagulation disorder admitted at Thong Nhat hospital from January 2011 till October 2011. Data was processed by SPSS 11.0 software for window.

Results: The thesis was carried out on 92 patients composed of 70 ones with hepatitis, 16 ones with hepatic cancer. It showed that over 50 percent hepatopathy patient had plasma V factor concentration under 50%. Among the patients with Prothrombin rate under 50 percent, the rate of patient with V factor under 50 percent and over 50 percent were equal (3.26%).

Conclusion: There was a significant negative correlation between V factor plasma concentration and injured level of liver. Quantification V factor plasma concentration helps us to differentiate hepatopathy and vitamin K insufficiency. So, we should indicate V factor plasma concentration quantification for all patients with hepatopathy.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF