Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở CÁN BỘ SĨ QUAN CAO CẤP QUÂN ĐOÀN K

Nguyễn Chí Đức*, Nguyễn Đức Công*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát tỷ lệ rối loạn lipid máu ở cán bộ sĩ quan cao cấp quân đoàn K; đặc điểm rối loạn lipid máu và mối liên quan với chỉ số nhân trắc ở nhóm đối tượng trên.

Đối tượng và phương pháp: 154 nam sĩ quan cao cấp tuổi 40 - 58; phương pháp tiến cứu cắt ngang mô tả.

Kết quả: Tỷ lệ RLLM là 87,7% có ít nhất 1 thành phần bị rối loạn; trong đó đối tượng bị kết hợp cả hai; ba và bốn thành phần lipid cùng rối loạn có tỷ lệ lần lượt là 18,2%; 36,4% và 3,9%; tỷ lệ rối loạn duy nhất 1 thành phần 29,2%; kết hợp triglyceride cao với cholesterol toàn phần cao có tỷ lệ cao nhất 42,8%. Tỷ lệ triglycerid cao (≥ 2,3mmol/L): 63,6%; cholesterol tp cao (≥5,2 mmol/L): 61%; tăng tỉ số LDL-C/HDL-C (≥2,23): 53,3%; tăng TC/HDL-C (≥4,45): 53,2%;LDL-C cao (≥3,2 mmol/L): 42,5%; HDL-C thấp (<0,9 mmol/L): 11,0%.HDL-C và tỉ số TC/HDL-C và LDL-C/HDL-C có liên quan với chỉ số khối cơ thể BMI và vòng bụng (p <0,05).

Kết luận: RLLM ở nam sĩ quan cao cấp quân đoàn K rất cao 87,7%; họ thường mắc kết hợp 2 - 3 thành phần lipid máu; RLLM máu liên quan với quá cân béo phì và béo bụng.

ABSTRACT :

DYSLIPIDEMIA AMONG SENIOR MILITARY OFFICIALS IN ARMY CORPS K

* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 118 - 122

Objective: To survey rate of dyslipidemia among senior military officials in Army Corps K; characteristicsof dyslipidemia and relationships betwen anthropometric indexesanddyslipidemia in those officials.

Subjects and methods: 154 senior military male officials, ages 40 to 58; a prospective, cross-sectional descriptive study.

Results: Dyslipidemia was 87.7% have at least one disorder component; which objects were a combination of both, three and four components with lipid disorders rate respectively 18.2%, 36.4% and 3.9%;prevalence of a single component 29.2%; high triglyceride combined with high total cholesterol have the highest rate of 42.8%. High triglycerides (≥ 2.3 mmol/L): 63.6%, high total cholesterol (≥ 5.2 mmol/L): 61%; increased LDL-C/HDL-C ratio (≥ 2.23): 53.3%; increased TC/HDL-C (≥ 4.45): 53.2%, high LDL-C (≥ 3.2 mmol/L): 42.5%, HDL-C low (<0.9 mmol/L): 11.0%. HDL-C,TC/HDL-C ratio and LDL-C/HDL-C ratio were associated with BMI and waist circumference (p <0.05).

Conclusion: Dyslipidemia in male senior officer corps K were very high 87.7%; they often combine two to three lipid components; dyslipidemia associated with overweight, obesity and abdominal obesity.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF