Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
KHẢO SÁT MỨC HbA1c Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE II ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA B2

Đỗ Thị Kim Yến*, Nguyễn Thị Cẩm Vân*, Đinh Thị Việt*

TÓM TẮT :

Mc tiêu nghiên cu: Tìm t l bnh nhân đạt được mc HbA1c mc tiêu, tìm s tương quan gia HbA1c với tui, thi gian mc bnh, glucose máu lúc đói, cholesterol toàn phần, triglyceride, HDL-C, LDL-C, BMI.

Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu, mô tả, cắt ngang.

Kết quả: Mẫu nghiên cứu có 121 bệnh nhân. T l bnh nhân đạt được mc HbA1c mc tiêu trong cả mẫu là 23,1%. Xét theo giới, theo nhóm tuổi, theo nhóm BMI, theo bệnh lý đi kèm (tăng huyết áp, rối loạn lipid máu), t l bnh nhân đạt được mc HbA1c mc tiêu luôn thấp hơn tỉ lệ bệnh nhân không đạt. Có sự tương quan thuận có ý nghĩa giữa HbA1c với thời gian mắc bệnh, nồng độ glucose máu lúc đói. Có sự tương quan nghịch có ý nghĩa giữa HbA1c với BMI. Tương quan không có ý nghĩa gia HbA1c vi tui, nhóm m.

Kết luận: Tỉ lệ bệnh nhân đạt mức HbA1c mục tiêu là 23,1% trong c mu, thấp hơn tỉ lệ bệnh nhân không đạt, cho thấy việc điều trị bệnh đái tháo đường chưa tốt. Có sự tương quan có ý nghĩa giữa HbA1c với thời gian mắc bệnh, nồng độ glucose máu lúc đói và BMI. Tương quan không có ý nghĩa gia HbA1c vi tui và nhóm m. Cần có thêm nghiên cứu để xác nhận và lý giải cho những sự tương quan này.

ABSTRACT :

STUDY OF HbA1c IN PATIENTS WITH TYPE II DIABETES TREATED AT DEPARTMENT OF B2

Do Thi Kim Yen, Nguyen Thi Cam Van, Dinh Thi Viet
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 123 - 128

Objectives: The percentage of patients achieving target HbA1c level. The correlation between HbA1c with age, duration of diabetes, fasting glucose, total cholesterol, triglyceride, HDL-C, LDL-C, BMI.

Method: Prospective, description, cross-sectional study.

Results: The sample consisted of 121 in-patients. 23.1% of patients achieved target HbA1c level. In terms of gender, age group, BMI group, associated diseases (hypertension, dyslipidemia), the percentage of patients achieving target HbA1c level was lower than the one not reaching the target. There was significant positive correlation between HbA1c with the duration of diabetes, and fasting glucose. There was significant negative correlation between HbA1c with BMI. The correlations between HbA1c with age, and lipids were unsignificant.

Conclusion: The percentage of patients achieving target HbA1c level was 23.1%. This suggested the treatment of diabetes had not been good. The correlation between HbA1c with diabetes duration, fasting glucose, and BMI were significant. Further study is needed to confirm and explain these correlations.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF