Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
VAI TRÒ CỦA PROCALCITONIN TRONG HUYẾT THANH VÀ DỊCH NÃO TỦY Ở BỆNH NHÂN VIÊM MÀNG NÃO MỦ

Cao Thị Vân*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá khả năng chẩn đoán của nồng độ Procalcitonin trong huyết thanh và trong dịch não tủy ở bệnh nhân VMN mủ.

Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu, phân tích cắt ngang. Thời gian từ 11-09-2009 đến 30-06-2010 tại Khoa Bệnh Nhiệt Đới Bệnh Viện Chợ Rẫy. Nhóm nghiên cứu gồm 54 bệnh nhân Viêm màng não (VMN) mủ và 36 bệnh nhân VMN virus.

Kết quả: PCT/HT ở ngưỡng nồng độ 0,5ng/mL có ĐN: 70%, ĐĐH: 97,2%, GTTĐ(+): 97%, GTTĐ(-): 69%. PCT/DNT ở ngưỡng nồng độ 0,5ng/mL có ĐN: 50%, ĐĐH: 97%, GTTĐ(+): 96%, GTTĐ(-): 56%.

Kết luận: PCT có ý nghĩa để chẩn đoán loại trừ bệnh VMN mủ với ĐĐH và GTTĐ (+) rất cao.

ABSTRACT :

THE ROLE OF SERUM AND CEREBROSPINAL FLUID PROCALCITONIN IN PATIENT WITH BACTERIAL MENINGITIS

Cao Thi Van* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 129 - 133

Background: To rate ability diagnose of serum and cerebrospinal fluid procalcitonin in patient with bacterial meningitis.

Method: Prospective, a cross-sectional study from 09-2009 to 06-2010 at Departement of Tropical Diseases in Cho Ray Hospital. Included 54 patients with bacterial meningitis and 36 patients viral meningitis.

Results: A serum procalcitonin level > 0.5 ng/ml had a sensitivity for bacterial meningitis of 70%, specificities 97.2%, positive predictive value 97% negative predictive value 69%. A CSF procalcitonin level >0.5 ng/ml had a sensitivity for bacterial meningitis of 50%, specificities 97%, positive predictive value 96%, negative predictive value 56%.

Conclusion: PCT had mean for exclude diagnose in bacterial meningitis patient with specificities and positive predictive value very high.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF