Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG CỦA TẾ BÀO GỐC TỦY RĂNG NGƯỜI

Trần Lê Bảo Hà*, Đoàn Nguyên Vũ*, Tô Minh Quân*, Nguyễn Thị Nhật Uyên*, Lê Thị Ngọc Hương*, Nguyễn Thị Ngọc Mỹ*, Phan Kim Ngọc*, Nguyễn Thị Thư**, Đặng Vũ Ngọc Mai**, Hoàng Đạo Bảo Trâm**, Hoàng Tử Hùng**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện tủy răng là mô có chứa tế bào gốc. Tế bào gốc tủy răng là một nguồn tế bào dễ thu nhận vì không xâm lấn, có tiềm năng tăng sinh và biệt hóa cao, có thể được lưu trữ trong nhiều năm, tương tác tốt với nhiều loại vật liệu sinh học.

Đối tượng và phương pháp: Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành thu nhận và khử trùng mô tủy răng người. Sau đó, tế bào tủy răng được phân lập và nuôi cấy. Sự hiện diện của quần thể tế bào gốc trong hỗn hợp tế bào sau nuôi cấy được xác định bằng phương pháp khảo sát sự tăng sinh và kỹ thuật Flow cytometry. Đồng thời, ngà răng cũng được sử dụng làm khung nâng đỡ cho tế bào gốc tủy răng.

Kết quả: Kết quả cho thấy, chúng tôi đã thu nhận và nuôi cấy thành công tế bào gốc tủy răng người. Quần thể tế bào sau nuôi cấy biểu hiện các marker là CD13, CD44, CD90, CD105, CD166. Tế bào gốc tủy răng có khả năng tăng sinh trên bề mặt ngà đã xử lí bằng hóa chất.

Kết luận: Với những kết quả đã đạt được, tế bào gốc tủy răng hứa hẹn sẽ là nguyên liệu quan trọng cho những nghiên cứu trong kỹ nghệ mô cũng như trong lĩnh vực nha khoa tái tạo.

ABSTRACT :

APPLIED POTENTIAL OF HUMAN DENTAL PULP STEM CELLS

Hoang Dao Bao Tram, Hoang Tu Hung * Y hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 – No.1 – 2012: 10 - 17

 

Background: Recently, scientists have found that dental pulp tissue contains stem cells. Dental pulp stem cells as a source of cells are easy to obtain for non-invasive, has the highly potential to grow and differentiate, can be stored for many years, interact well with many types of biomaterials.

Materials and method: In this research, we performed the experiments to collect and disinfect human dental pulp tissue. Then, dental pulp cells are isolated and cultured. The presence of stem cell populations in cultured cells is determined by proliferation assay and Flow cytometry. Simultaneously, dentin was used as a scaffold for the dental pulp stem cells.

Results: Results shown that we are successful in collection and culture of human dental pulp stem cells. Populations of cultured cells are positive for expression of CD13, CD44, CD90, CD105, CD166 markers. Dental pulp stem cells can proliferate on chemically treated dentin surface.

Conclusion: With the results achieved, dental pulp stem cells promises to be an important material for research in tissue engineering as well as in dental regeneration.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF