Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
NỒNG ĐỘ OXÍT NITƠ TRONG HƠI THỞ RA Ở NGƯỜI ĐÀ LẠT -VIỆT NAM

Dương Qúy Sỹ*, Nguyễn Hoàng Thành Phương**, Nguyễn Như Vinh***, Trần Văn Ngọc****,Lê Thị Tuyết Lan****

TÓM TẮT :

Mở đầu: Khí oxít nitơ (NO) trong hơi thở ra là một chất chỉ điểm viêm của phế quản - phổi. Sự hiện hiện của NO ở trong đường hô hấp (FeNO) có thể đánh giá được dễ dàng nhờ vào các loại máy đo cầm tay. Nghiên cứu giá trị FeNO bình thường trong dân số là cần thiết để so sánh với nhiều tình trạng bệnh lý khác nhau.

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá trị số FeNO ở người Việt Nam bình thường và mối tương quan với các đặc điểm về nhân chủng học.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu khảo sát cắt ngang và đối tượng nghiên cứu được chọn lựa ngẫu nhiên trong các đợt khám sức khỏe định kỳ (>6 tuổi). FeNO được đo bằng máy NObreath và giá trị được chấp nhận ở mỗi cá thể khi khác biệt là ±2,5ppb (FeNO<50ppb) đến ±5ppb (FeNO≥50ppb).

Kết quả: Tổng cộng 133 người tham gia nghiên cứu: tuổi trung bình là 37±21, nam/nữ: 60/73, chiều cao trung bình: 155±15cm, cân nặng: 52±11kg, BMI: 21,5±3,2. Giá trị FeNO trung bình: 10,4±5,5ppb. FeNO tương quan nhẹ với chiều cao dân số nghiên cứu. Ở nhóm tuổi <20, FeNO tương quan có ý nghĩa với tuổi, chiều cao và cân nặng (P<0,05;P<0,005;P<0,005).

Kết luận: Giá trị FeNO ở người Việt Nam sống ở vùng cao nguyên nằm trong ngưỡng bình thường cho phép và có tương quan với tuổi, chiều cao và cân nặng cho nhóm người dưới 20 tuổi.

ABSTRACT :

STUDY OF EXHALED NITRIC OXIDE CONCENTRATION IN HEALTHY VIETNAMESE

Dương Quy Sy, Nguyen Hoang Thanh Phương, Nguyen Nhu Vinh, Tran Van Ngoc, 
Le Thi Tuyet Lan * Y hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 – No.1 – 2012: 22 - 29

Introduction: Exhaled nitric oxide (NO) is an inflammatory marker of bronchial and pulmonary diseases. The fraction of exhaled NO (FeNO) in respiratory airway can be easily measured with new portable devices. The study of normal value of FeNO in general population is necessary to compare with other pathologies.

Aims of study: The study was planned to study the value of FeNO in healthy Vietnamese people and its correlation with demographic characteristics.

Subjects and method: It was a cross sectional study. Included subjects have been randomized in the study via the programmed health controls (>6 year old). FeNO has been measured by NObreath device. Measured values were acceptable if its variations were ±2,5ppb (FeNO<50ppb) to ±5pp (FeNO>50ppb).

Results: 133 subjects were included; mean age: 37±21 years, male/female: 60/73, height: 155±15cm, weigh: 52±11kg, BMI: 21,5±3,2. Mean FeNO: 10,4±5,5ppb. FeNO was lightly correlated with height in study population. In subjects <20 years, FeNO was correlated with age, height, and weight (P<0,05, P<0,005, P<0,005).

Conclusion: The value of FeNO in highland Vietnamese people is in normal range and correlated with age, height, and weight in subjects less than 20 year olds.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF