Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
KHẢO SÁT VI SINH VẾT MỔ VÙNG BẸN SAU 24 GIỜ TẠI BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TP HỒ CHÍ MINH

Lê Thị Anh Đào*, Phạm Thúy Trinh*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Việc chăm sóc vết mổ sau phẫu thuật là một trong những công tác được chú trọng trong việc làm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ. Có hai quan điểm chăm sóc vết mổ nên bỏ băng hay băng kín vết mổ sau phẫu thuật. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm mục đích xác định tỷ lệ về sự hiện diện của vi khuẩn, cũng như chủng loại vi khuẩn vết mổ vùng bẹn được băng kín và vùng da tương ứng ở phía đối bên (không có vết mổ) sau phẫu thuật 24 giờ.

Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, 80 mẫu vết mổ vùng bẹn và 80 mẫu vùng da đối bên không có vết mổ (mỗi người bệnh tham gia nghiên cứu được cấy 2 mẫu). Người bệnh được chọn có vết mổ vùng bẹn sau phẫu thuật 24 giờ bao gồm cả phẫu thuật mở hay phẫu thuật nội soi. Thời gian nghiên cứu từ tháng 04 năm 2010 đến tháng 04 năm 2011, nghiên cứu được thực hiện tại khoa ngoại Tổng hợp bệnh viện đại học TP.Hồ Chí Minh.

Kết quả: Tại vùng vết mổ có 1 loại vi khuẩn là Staphylococcus aureus tỷ lệ (2,5%)và vùng đối bên không có vết mổ có 4 loại vi khuẩn (Staphylococcus aureus tỷ lệ (2,5%), Staphylococcus coagulase (-) tỷ lệ (6,25%), Micrococcus tỷ lệ (3,75%), Bacilluss spp tỷ lệ (1,25%,), và vi nấm tỷ lệ (1,25%).

Kết luận: Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Staphylococcus aureus ở vùng mổ và vùng đối bên chiếm tỷ lệ như nhau (2,5%).

ABSTRACT :

MICROBIAL CONTAMINATION OF THE GROIN INCISION WITHIN 24 HOURS AFTER SURGERY AT THE PUBLIC HOSPITAL IN HOCHIMINH CITY

Le Thi Anh Dao, Pham Thuy Trinh * Y hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 – No.1 – 2012: 41 - 45

Background: The wound care after surgery is one of the best thing to reduce the risk of wound infection. There are two points of wound care: no dressing or dressing incision after surgery. The purpose of this study was to identify the rate of bacteria being present on skin as well as the types of bacteria around the groin incission (dressed) and the opposite skin (not dressed) for about 24 hours after surgery

Research Design: This study used a cross-sectional. 80 incision areas of groin leg and 80 opposite areas which had no wound (each patient was taken 2 samples in this study). All patients in study had incision area of groin legs after 24 hours of surgery including open or laparoscopic surgery. This study has started at April, 2010 to April, 2011 and carried out at General Surgery Dept, UMC HCMC.

Results: At the wound had a type of bacteria (Staphylococcus aureus 2.5%) and the opposite area which did not have wound had 4 types of bacteria (Staphylococcus aureus 2.5%, Staphylococcus coagulase (-) was propotion (6.25%), Micrococcus (3.75%), Bacilluss spp (1.25%), and fungi (1.25%).

Conclusions: The percentage of Staphylococcus. Aureus infected in both regions were the same result (2.5%).


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF