Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
SỰ LIÊN QUAN GIỮA NHIỄM GIUN SÁN VÀ BỆNH HEN Ở TRẺ EM TẠI HUYỆN CỦ CHI

Mai Nguyệt Thu Hồng*, Phan Hữu Nguyêt Diễm**, Nguyễn Anh Tuấn**, Trần Anh Tuấn***,Trần Thị Kim Dung**, Trần Thị Hồng**, Trần Khiêm Hùng*, Tô Thị Tuyết Mai****, Hoàng Trọng Kim**

TÓM TẮT :

Đặt vấn dề: hen là bệnh đường hô hấp rất thường gặp ở trẻ em. Tần suất bệnh ngày càng tăng. Bệnh kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ. Một số nghiên cứu gần đây về miễn dịch học cho thấy trẻ em nhiễm một số loài giun sán có thể được bảo vệ ít bị hen hoặc nếu có bị hen thì triệu chứng bệnh cũng nhẹ hơn ở trẻ không nhiễm giun sán. Mục tiêu: xác định ảnh hưởng của nhiễm giun sán lên bệnh hen ở trẻ em 7-15 tuổi tại huyện Củ Chi.

Phương pháp nghiên cứu so sánh tỷ lệ nhiễm giun sán trên 33 trẻ mắc bệnh hen và 125 trẻ không mắc bệnh hen tại Củ Chi. Chẩn đoán bệnh hen theo tiêu chuẩn GINA 2008. Chẩn đoán nhiễm giun sán: xét nghiệm tìm trứng, giun sán trưởng thành, huyết thanh chẩn đoán nhiễm giun sán. Phân tích mối liên quan giữa nhiễm giun sán và sự xuất hiện bệnh hen (STATA 10).

Kết quả - Bàn luận: tỷ lệ mắc bệnh hen ở trẻ bị nhiễm giun là 8.6%. Tỷ lệ mắc bệnh hen ở trẻ không nhiễm giun là 28%. Tỷ suất chênh OR là 0.24, p=0.004, 95% CI: 0.08-0,69. Kết quả cho thấy có mối liên quan giữa nhiễm giun sán và mắc bệnh hen, trẻ nhiễm giun sán có tỷ lệ mắc bệnh hen thấp hơn 4,16 lần (1/0.24) so với trẻ không nhiễm giun sán. Kết quả này phù hợp với nhiều nghiên cứu khác.

Kết luận: nhiễm giun sán sẽ giảm được nguy cơ bệnh hen trong quần thể. 

ABSTRACT :

RELATIONSHIP BETWEEN HELMINTH INFECTION AND ASTHMA IN CU CHI REGION

Mai Nguyet Thu Hong, Phan Huu Nguyet Diem, Nguyen Anh Tuan, Tran Anh Tuan
Tran Thi Kim Dung, Tran Thi Hong, Tran Khiem Hung, To Thi Tuyet Mai, Hoang Trong Kim
* Y hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 – No.1 – 2012: 46 - 52

Introduction: asthma is a very common respiratory disease in children. The incidence of asthma is increasing. This chronic disease has a lifelong effect on children’s health. Some recent immunological studies showed that helminth infection can reduce the incidence of asthma or lessen the severity of this disease.

Objective: to observe the effect of helminth infection on asthma in children 7-5 years old in Cu Chi region.

Method: ratio comparision of helminth infection in 33 asthma cases and 125 control cases. Asthma diagnosis: GINA criteria (2008). Helminth infection diagnosis: Ova & parasite examination (direct wet mount, concentration), serology diagnostic test. Analyse the relationship between helminth infection and asthma (STATA 10).

Result - Discussion: the proportion of asthma cases in helminth infection children was 8.6% and that of asthma cases in non helminth infection children was 28%. OR: 0.24, p=0.004, 95% CI: 0.08-0.69. Children affected by Helminth infection are 4 times less likely to contract asthma. This finding tallies with others previous studies in the world.

Conclusion: helminth infection reduced the incidence of asthma.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF