Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ PHƯƠNG PHÁP BUỘC VÒNG CHỈ THÉP CỐ ĐỊNH CÁC GÃY Ổ CỐI DI LỆCH

Nguyễn Vĩnh Thống*, Cao Thỉ**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Các gãy ổ cối có di lệch thường được nắn chỉnh và cố định bằng nẹp ốc. Để có chỗ đặt nẹp ốc cần phải bộc lộ rộng ổ gãy, bóc tách mô mềm nhiều. Và như vậy có thể gặp một số biến chứng. Để hạn chế các biến chứng, chúng tôi thử áp dụng phương pháp buộc vòng chỉ thép trong điều trị các gãy ổ cối có di lệch.

Mục tiêu: Đánh giá phương pháp buộc vòng chỉ thép đối với các gãy ổ cối có di lệch.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Báo cáo loạt ca lâm sàng điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Kết quả: Từ tháng 1/2007 có 7 ca gãy ổ cối di lệch được buộc vòng chỉ thép. Trong đó có 3 ca gãy ngang, 4 ca chữ T kết hợp vỡ vách sau có kèm trật khớp ra sau. Có 4 ca gãy nhiều mảnh được buộc chỉ thép phối hợp với nẹp ốc. Kết quả nắn xương: 3 ca rất tốt, 3 ca tốt và một ca trung bình. Tất cả đều liền xương và cơ năng rất tốt.

Kết luận: Buộc vòng chỉ thép bước đầu cho thấy hiệu quả trong nắn và cố định các gãy ổ cối di lệch. Đây có thể là một lựa chọn cho phẫu thuật viên trong điều trị các gãy ổ cối. 

ABSTRACT :

Nguyen Vinh Thong, Cao Thi * Y hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 – No 4– 2012: 197 - 199

Background: To immobilize the fragments in displaced acetabular fractures, surgeons usually use plate and screws. This requires a large exposure, detachment and cut a lot of soft tissue, leading to some complications. To avoid these, we have used cerclage wire in treatment of acetabular fracture.

Objectives: To assess the result of the mathod using cerclage wire in treatment of displaced acetabular fracture.

Method: Case study.

Results: From 1/2007, seven patients were applied the cerclage wire for reducing and fixing the displaced fractures of the acetabulum. Three patients had transverse fracture and the rest had T-shape associated with posterior wall fracture. Short plates and screws were added in 4 cases that had comminuted fragments.

Conclusion: Cerclage wire technique is an effective method and should be considered as one of the choice in treatment of displaced acetabular fractures.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF