Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
KHẢO SÁT MỨC ĐỘ NÔN NGHÉN VÀ CHẤT LƯỢNG SỐNG CỦA THAI PHỤ NÔN DO THAI TRONG NỬA ĐẦU THAI KỲ

Nguyễn Vũ Quốc Huy*, Nguyễn Thị Bích Ngọc**

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: 1. Khảo sát mức độ nôn nghén của thai phụ trong nửa đầu thai kỳ bằng bộ công cụ “Rhodes Index of Nausea, Vomiting and Retching” (INVR). 2. Xác định các yếu tố liên quan và đánh giá chất lượng sống của thai phụ nôn nghén nhiều trong quý I thai kỳ bằng bộ câu hỏi “Health-Related Quality of Life for Nausea and Vomiting during Pregnancy” (NVPQOL).

Đối tượng và phương pháp:97 phụ nữ mang thai có tuổi thai ≤20 tuần tuổi được xác định bằng ngày đầu của kì kinh cuối hoặc siêu âm thai trong quý I thai kì, có triệu chứng nôn do thai trong vòng 1 tuần cuối trước khi đến khám tại Phòng Khám Khoa Phụ sản Bệnh viện Trung Ương Huế trong thời gian 01.4.2011 -30.3.2012.Sử dụng bộ công cụ “Rhodes Index of Nausea, Vomiting and Retching” (INVR) để đánh giá mức độ nôn do thai và khảo sát chất lượng sống của thai phụ bằng bộ công cụ “Health-Related Quality of Life for Nausea and Vomiting during Pregnancy" (NVPQOL).

Kết quả: Mức độ nôn nghén đánh giá bằng bộ công cụ Rhodes Index of Nausea and Vomiting: tỷ lệ đối tượng không nôn chiếm 4,1%, nôn nhẹ cao nhất chiếm 59,8%, nôn vừa chiếm 24,6%, nôn nặng chiếm 8,4%, và nôn nghiêm trọng chiếm 3,1%. Điểm chất lượng sống về triệu chứng lâm sàng và yếu tố làm nặng là 41,8±12,63, về mệt mỏi là 17,6±6,34, trong lúc đó về mặt tình cảm là 37,8±8,53, về mặt giới hạn chức năng là 50,8±13,95; chất lượng sống chung là 147,2± 39,12; đạt mức chấp nhận được.

Kết luận: Cần chú trọng chăm sóc y tế cho nhóm đối tượng nôn nặng và nghiêm trọng (chiếm 11,5%). Chất lượng sống đánh giá theo Health-Related Quality of Life for Nausea and Vomiting during Pregnancy biến đổi tỷ lệ với mức độ nôn nghén.

ABSTRACT :

 

 

Nguyen Vu Quoc Huy, Nguyen Thi Bich Ngoc * Y hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 – No 4– 2012: 231 - 238

Objectives: 1. To use the “Rhodes Index of Nausea, Vomiting and Retching” (INVR) for the nausea, vomiting severity and retching measurement and the “Health-Related Quality of Life for Nausea and Vomiting during Pregnancy” (NVPQOL) questionnaires for quality of life (QOL) and related factors evaluation in pregnancy.

Materials and methods:  A prospective study was conducted at the Obstetrics &Gynecology Department, Hue Central Hospital from 1st April 2011 to30th March 2012.  We recruited 97pregnancy with gestational age less than 20 weeks (identified by LMP or ultrasound results from 1sttrimester),  having nausea and/or vomiting during the last week before the visit. All participants were evaluated by the INVR and NVPQOL questionnaires

 

ResultsBy INVR, the percentage  of mild, moderate, high and severe stage was 59.8%, 24.6%, 8.4%, and 3.1%, respectively. The NVPQOL scale showed mean score of  physical symptoms and aggravating factors (PSAF) was  41.8±12.63; of emotions (E) 37.8±8.53; of fatigue (F) 17.6±6.34, and of limitations (L) 50.8±13.95. The overall mean score of 147.2±39.12 was in acceptable QOL.

ConclusionsBy INVR, the high and severe nausea and vomiting pregnancies (11.5%) were detected, and they might need special careQOL assessed by NVPQOL questionnaire wasproportionally influenced by the severity of nausea and vomiting.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF