Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ VI KHUẨN HỌC TRONG BỆNH NHIỄM KHUẨN TIỂU Ở TRẺ EM

Trần Thị Mộng Hiệp*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm khảo sát đặc điểm lâm sàng và vi khuẩn học trong bệnh nhiễm khuẩn tiểu ở trẻ em.

Đối tượng: Nghiên cứu được thực hiện trên 144 bệnh nhi được chẩn đoán bệnh nhiễm khuẩn tiểu và được điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 1/2008 đến tháng 12/2010

Phương pháp: Nghiên cứu các trường hợp bệnh

Kết quả: Nhóm trẻ trên 1 tháng tuổi đến 2 tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất (59%), kế đến là nhóm từ 2 đến 6 tuổi (21%). Tỷ lệ nam/nữ trong nghiên cứu là 0,8/1. Sốt là triệu chứng toàn thân thường gặp nhất và chiếm 86%, kế đến là triệu chứng rối loạn đi tiểu (68%). Siêu âm được thực hiện trên 130 trẻ. Tỉ lệ siêu âm bất thường là 32% và dãn đài bể thận được ghi nhận trong tất cả các trường hợp. Chụp bàng quang ngược dòng được thực hiện trên 94 trẻ có sốt và có siêu âm bất thường. Trào ngược bàng quang niệu quản được ghi nhận trong 6 % các trường hợp. Escherichia coli là tác nhân gây nhiễm khuẩn tiểu trong 82% các trường hợp. Kế đến là Enterococci (8%) và Pseudomonas (6%). Các vi khuẩn khác được ghi nhận là Klebsiella (4%), Proteus (2%), Enterobacter (2%), Staphylococcus (1%) và Salmonella (1%). Đối với vi khuẩn E. coli, kháng sinh còn nhạy cao là Colistine (100%), Sulperazone (100%), Imipenem (100%), Nitrofurantoin (100%), Netilmycine (100%) và Fosfomycine (97%). Cephalosporin thế hệ 3 chỉ còn nhạy trong 73% các trường hợp. Kháng sinh kháng nhiều nhất là Ampicilline (91%) và Bactrim (81%).

Kết luận: Tình trạng kháng thuốc của các vi khuẩn gây bệnh nhiễm khuẩn tiểu cần được theo dõi thường xuyên. Kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn tiểu ở trẻ em cần được cặp nhật và dựa vào tình trạng kháng thuốc của từng địa phương.

ABSTRACT :

CLINICAL AND BACTERIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF URINARY TRACT INFECTION IN CHILDREN

Tran Thi Mong Hiep * Y hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 – No 4– 2012: 242 - 246

Objective: The aim of this study was to describe the clinical features and the bacterial profile of urinary tract infection (UTI) in children at the Children Number 2 Hospital.

Materials and methods: A retrospective study was performed from January 2008 to December 2010 to review 144 hospital charts with UTI diagnosis.

Results: Most patients (59%) were more than 1 month and under 2 years of age, 21% from 2 to 6 years of age. The ratio between boy/girl was 0.8/1. Fever was the most common sign (86%), and dysuria was seen in 68%. Renal ultrasonography was performed in 130 children, all of them had pyelocalyceal dilatation. Voiding cystography was indicated in 94 patients with fever and abnormal renal ultrasonography, in which 6% had vesicoureteral reflux. The most common pathogen was Escherichia coli (82%). Other bacteria were Enterococci (8%), Pseudomonas (6%), Klebsiella (4%), Proteus (2%), Enterobacter (2%), Staphylococcus (1%) and Salmonella (1%). The percentage of E Coli sensitive to antibiotic was high with 100% to Colistine, Sulperazone, Imipenem, Nitrofurantoin, Netilmycine and 97% to Fosfomycine, but only 73% to the  3rd  generation Cephalosporin. E Coli was highly resistant to Ampicilline (91%) and Bactrim (81%)

Conclusion: The sensitivity of UTI bacteria in children needed to be studied regularly. The choice of UTI antibiotic therapy was depended on the recent antiobiogram and the antibiotic resistance profile of each health care center.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF